Regulamin

Regulamin Świadczenia usług przewozowych przez firmę WM TOMERA SP. Z O.O.

Warunki ogólne

 1. Umowa przewozu zostaje zawarta z chwilą nabycia przez Pasażera biletu na przejazd.

 2. Wsiadanie i wysiadanie z samochodów jest dozwolone wyłącznie w miejscach

 3. Pasażer powinien stawić się w ustalonym miejscu odjazdu o godzinie planowanego odjazdu pojazdu.

 4. W przypadku rezerwacji z przystanku Kraków Balice, Katowice Pyrzowice, Warszawa Okęcie, Warszawa Modlin, Lotnisko Wrocław, Lotnisko Ostrawa, Lotnisko Łódź, Pasażer zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności po wylądowaniu samolotu.

Przejazd osób małoletnich

 1. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia, mogą korzystać z przewozu wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej sprawującej nad nią, w granicach prawem przewidzianych, faktyczną pieczę. Osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat, lecz nie ukończyły lat 18, mogą korzystać ze świadczonych przez Przewoźnika usług przewozu po przedłożeniu Przewoźnikowi złożonego przez ich opiekuna prawnego lub innej osoby sprawującej nad nimi faktyczną pieczę „Oświadczenia o przewozie osoby małoletniej”, osobiście podpisanego przed przedstawicielem Przewoźnika. W przypadku braku możliwości podpisania ww. oświadczenia w sposób wskazany powyżej – po uprzednim kontakcie  z Przewoźnikiem – opiekun prawny lub inna osoba pełnoletnia sprawująca faktyczną pieczę nad małoletnim, który ukończył 13 lat, lecz nie ukończył lat 18, obowiązany jest ustalić inny sposób wyrażenia zgody w sposób umożliwiający Przewoźnikowi weryfikację jej autentyczności.

Bagaż

 1. Pasażerowie są odpowiedzialni za umieszczenie swojego bagażu i zajęcie miejsca we właściwym pojeździe.

 2. Pasażer może zabrać ze sobą do autobusu rzeczy, jak również oddać je do przewozu jako przesyłkę bagażową, z wyłączeniem przedmiotów, których przewóz jest zabroniony na podstawie przepisów prawa. W razie uzasadnionego podejrzenia, przewoźnik może sprawdzić, czy zawartość bagażu nie narusza przepisów prawa. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się do uczestnictwa w sprawdzeniu lub nie można go odszukać, sprawdzenia dokonuje się w obecności osób zaproszonych do tej czynności przez przewoźnika.

 3. Przewoźnik nie zajmuje się odrębnym przewożeniem przesyłek oraz nie odpowiada za ewentualne przesyłki pobrane przez kierowców.

 4. Przewoźnik może odmówić przyjęcia jako bagażu rzeczy, które ze względu na ich stan lub właściwości mogą ulec w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu, jeżeli ich opakowanie jest niewystarczające, albo przy których brak wymaganego opakowania.

 5. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika) oraz posiadające wartość naukową winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.

 6. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy niezwłocznie przedstawić przedstawicielom Przewoźnika uszkodzony bagaż celem dokonania stosownych oględzin oraz sporządzenia odpowiedniej notatki dokumentującej rodzaj i zakres uszkodzeń bądź też, w przypadku braku obiektywnych możliwości dla dokonania powyższego, przedłożyć Przewoźnikowi wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oświadczenie wyjaśniające niedokonanie ww. oględzin.

 7. Zabrania się przewozu zwierząt za wyjątkiem psów przewodników.


Obowiązki MATT TRANSPORT (WM TOMERA SP. Z O.O.)

 1. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu, jeżeli zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom, gdy Pasażer nie zastosował się do przepisów przewozowych, a także gdy ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych.

 2. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią umowy, Przewoźnik niezwłocznie powiadomi o tym Pasażerów oraz zapewni bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych (przewóz zastępczy).

Obowiązki Pasażerów

 1. Pasażer jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie.

 2. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego. Osoby uciążliwe dla Pasażerów lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.

 3. Pasażerowie zobowiązani są do punktualnego stawiennictwa przed rozpoczęciem podróży, a także do punktualnego powrotu do środka transportu po każdym postoju w trakcie wykonywania przewozu.

 4. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich Pasażerów stosuje się następujące zasady:

  1. Radia, magnetofony i inne urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży NEOBUS-em. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.

  2. W autobusach zabronione jest spożywanie alkoholu, jak również przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.

  3. W autobusach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych.

  4. Zabronione jest przebywanie na pokładzie autobusów Pasażerów będących pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających.

  5. Zabronione jest zajmowanie miejsc innym Pasażerom. 

  6. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom.

Opłaty dodatkowe

Rodzaj opłaty dodatkowej

Wysokość opłaty dodatkowej

Uszkodzenie pojazdu ze względu na nieodpowiednie użytkowanie podczas przejazdu, bezpośrednio przed lub po jego wykonaniu.

Opłata według stawki naprawy w ASO

Zabrudzenie, zaplamienie foteli i kanap w samochodach

200 zł za fotel / kanapę

Szkody wyrządzone innym samochodom lub osobom przez pasażerów

Opłata według kosztorysu.

Opłata postojowa, która nie wynikała z winy przewoźnika.
W tym opłata postojowa na lotnisku, w miejscu docelowym, w miejscu rozpoczęcia usługi.

40 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Podjazd pod dodatkowy adres w obrębie miasta, którego trasa nie została wyceniona

15 zł za każdy adres

Inne opłaty dodatkowe, wyżej nie opisane – według indywidualnych ustaleń

Według ustaleń

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi, sugestie, reklamacje oraz pytania mogą być składane Przewoźnikowi za pośrednictwem strony internetowej (http://www.matt-transport.pl/ zakładka – kontakt), telefonicznie pod numerem 691 242 691, za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@matt-transport.pl bądź na piśmie, pod adresem WM Tomera Sp. z o.o., ul. Kościelna 29, 44-213 Książenice.

 2. Pod adresy wskazane w ust. 1 można kierować także wszelkie pytania i wątpliwości odnośnie warunków świadczenia usług przewozowych przez Przewoźnika nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu, bądź też – pomimo dołożenia należytej staranności celem ich zredagowania w sposób jednoznaczny i zrozumiały – odnośnie treści samego Regulaminu.

 3. Wszelkie reklamacje lub skargi rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Przewoźnika, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Pasażera. 

 4. Do reklamacji mogą zostać załączone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienie do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

 5. Aktualną treść Regulaminu udostępnia się do wglądu w siedzibie Przewoźnika oraz na stronie internetowej Przewoźnika pod adresem http://www.matt-transport.pl